Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022

Η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων
(Ε.Φ.Α.), που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν.
3091/2002 (Α’ 330), ειδικά για το έτος 2022, παρατείνεται μέχρι την 30ή
Σεπτεμβρίου 2022.