Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου

Συνεδρίαση του Δ.Σ Περιστερίου την 6-8-2020  ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 17:00’ στο κτίριο ΚΥΒΕ επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 1, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2020. (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020. (Οικονομική Επιτροπή)
 3. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων εσόδων – εξόδων του B’ τριμήνου, έτους 2020. (Οικονομική Επιτροπή)
 4. Ανάκληση της με αριθ. 94/9-7-2020 απόφασης Δ.Σ.
 5. Συμπλήρωση – τροποποίηση της με αριθμό 359/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά αναπροσαρμογή Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων έτους 2020. (Οικονομική Επιτροπή)
 6. Έγκριση μεταφοράς «αχρήστων υλικών» του Δημοτικού Κοιμητηρίου. (Αντ/χος κ. Μπέτσης Βασ.)
 7. Έγκριση μεταφοράς στερεών αποβλήτων ανακυκλώσιμων υλικών (μπαζών) στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ/20» της Αυτεπιστασίας.  (Αντ/χος κ. Ποθητός Κων.)
 8. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν υπηρεσίες του Δήμου για τα έτη 2021-2022 με δικαίωμα προαίρεσης – παράτασης της σύμβασης που θα προκύψει – ενός έτους (2023). (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)
 9. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση κατηγοριοποίησης της αθλητικής εγκατάστασης «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ “ΚΑΡΒΟΥΝΟ” (9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ)» του Δήμου Περιστερίου (Ν.4479/2017). (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)
 10. Αντικατάσταση εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους σε δύο τριμελείς Διοικούσες Επιτροπές του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) Περιστερίου. (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)
 11. Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού στην ΤτΕ για την Πράξη: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020». (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μαρία)
 12. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής για το έτος 2021. (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μαρία)