ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΠΑΝΘΕΟΝ»

Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, σε εκτέλεση της υπ’αρ. 30/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4229/2014 προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την εκμίσθωση του θερινού Δημοτικού κινηματογράφου «ΠΑΝΘΕΟΝ».
Η εκμίσθωση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και έως 15/9/2020 και θα αφορά την καλοκαιρινή περίοδο του 2020.
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη μίσθωση καλούνται να υποβάλουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αίτηση-προσφορά ενδιαφέροντος στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@agiavarvara.gr μέχρι την Πέμπτη 04/06/2020 και ώρα 14:00, υπόψη του Τμήματος Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
Η αίτηση της προσφοράς, πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση της υπ’αρ. 30/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ424Ω6Θ-ΟΟΔ) την οποία και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
• Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο του νομικού προσώπου
• Για τα νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους σε εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έχει εμπειρία λειτουργίας θερινού κινηματογράφου για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια με αντίστοιχη προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι διαθέτει τεχνικό εξοπλισμό για τη λειτουργία κινηματογράφου, σύστημα ήχου, μηχανή προβολής
• Οικονομική προσφορά στην οποία θα περιλαμβάνεται και το ύψος του εισιτηρίου.
• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
• Βεβαίωση περί μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Οι υπεύθυνες δηλώσεις σε περίπτωση εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων θα υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπό τους και θα φέρουν εταιρική σφραγίδα.
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου στο τηλ.: 2132019338.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΑΝΑ ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ

Σχετικά έγγραφα