Εθνικές εκλογές – Δήμος Αιγάλεω

Δήμος Αιγάλεω
Ενσωμάτωση 100,00
Συμμετοχή 58,48
Αναγράφονται με τη σειρά:
Ποσοστό 2019
Ψήφοι 2019
Σεπτέμβριος 2015
29,35
9.943
4,07
1.379
1,51
512
0,37
125