ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Το Υπουργείο Υγείας αναζητά χώρο για να στεγάσει τις νέες ΤΟΜΥ στο Δήμο Αιγάλεω. Δείτε τις τεχνικές απαιτήσεις και επικοινωνήστε με τη Β΄ΔΥΠΕ στο g.antipas@2dype.gr ή στο antoniadi@2dype.gr ή στο inbox της σελίδας μας. Διαδώστε και ενημερώστε κάθε ενδιαφερόμενο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ Το.Μ.Υ.
Οι παρακάτω αναφερόμενες προδιαγραφές είναι οι κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα ακίνητα προς μίσθωση, προκειμένου να στεγαστούν υπηρεσίες των Το.Μ.Υ της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου :
1. Να βρίσκεται εντός της περιοχής του Δήμου Αιγάλεω
2. Να είναι νομίμως υφιστάμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δηλαδή να έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια ή να έχει νομιμοποιηθεί/τακτοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση νομίμως υφισταμένων κτιρίων, ή κτιρίων που έχουν ενταχθεί στο νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων να διαθέτει βεβαίωση στατικής επάρκειας, υπογεγραμμένη από Διπλωματούχο Πολιτικό μηχανικό η οποία να έχει εκδοθεί εντός της τελευταίας διετίας. Η Άδεια Δόμησης να είναι για χρήση χώρων υγείας.
3. Η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια του να είναι περίπου 120 – 160m2 (ήτοι εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων, και κοινοχρήστων διαδρόμων) και να συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους παρακάτω χώρους για τις αναφερόμενες χρήσεις :

4. Να είναι εύκολο προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
5. Να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΦΕΚ 18/Β/15-01-2002), την υπ. Αριθ. Πρωτ. Α6Β/Γ.Π./Οικ.10919/ 13-02-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».
6. Οι χώροι να διαθέτουν τον απαιτούμενο φυσικό φωτισμό και αερισμό.
7. Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης τουλάχιστον Γ’ κατηγορίας
8. Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας σε ισχύ για χρήση γραφείων
9. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις να πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και να διαθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση από αδειούχο Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη σε ισχύ συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384.
10. Σε περίπτωση χρήσης ανελκυστήρα επιβάλλεται η εφαρμογή της υπ’ Αριθ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 Υπουργικής Απόφασης ( ΦΕΚ 2604 /τ Β’/ 22/12/2008) και ειδικότερα τα κάτωθι:
• Να υπάρχει σε ισχύ καταχώρηση λειτουργίας του στο Μητρώο του οικείου Δήμου (άρθρο 3)
• Να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου από Αναγνωρισμένο Φορέα (άρθρο 10)
• Να διαθέτει βιβλιάριο παρακολούθησης (συντήρησης) ενημερωμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας (άρθρο 3)
• Να συντηρείται από ειδικά αδειοδοτημένο συνεργείο (άρθρο 4).
11. Να διαθέτει κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση) σε όλους του χώρους με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας.
12. Να διαθέτει δίκτυο δομημένης καλωδίωσης για παροχή τηλεφώνου και διαδικτύου σε όλες τις θέσεις εργασίας των γραφείων και ιατρείων.
13. Να διαθέτει αυτόνομους μετρητές των Δικτύων Κοινής Ωφέλειας.
14. Το κτίριο θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν νέο και σε κάθε περίπτωση να είναι επαρκώς συντηρημένο, ώστε να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις μιας Δημόσιας Υπηρεσίας σε θέματα ασφάλειας και υγείας καθώς και λειτουργικότητας και αισθητικής (χρωματισμοί, δάπεδα, κουφώματα, συστήματα θέρμανσης, και ψύξης κ.τ.λ.)
15. Όλες οι απαιτούμενες διαρρυθμίσεις – επισκευές των χώρων για τη στέγαση του ΤοΜΥ θα γίνουν από τον ιδιοκτήτη χωρίς επιπλέον αμοιβή σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας,
ώστε το ακίνητο να είναι αποπερατωμένο και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στη 2η ΔΥΠΕ μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην Απόφαση κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.
16. Εάν οι προσφερόμενοι χώροι βαρύνονται με κοινόχρηστες δαπάνες, η 2η ΔΥΠΕ θα καταβάλει την αναλογία κοινοχρήστων με βάση τον ισχύοντα πίνακα κατανομής κοινοχρήστων δαπανών με εξαίρεση τις δαπάνες συντήρησης των εγκαταστάσεων του ακινήτου (υδραυλικής, ηλεκτρικής, θέρμανσης-ψύξης, ανελκυστήρων) που θα βαρύνουν τον εκμισθωτή του ακινήτου.
17. Ο ανάδοχος-εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε σταθερά δίκτυα του ακινήτου (ύδρευση, αποχέτευση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικό δίκτυο).