Περιστέρι: Κατάρτιση καταλόγων έτους 2019 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργου/μελέτης κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α)

Ο Δήμος Περιστερίου προχωρά στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερόμενων μελετητών και εργοληπτών δημοσίων έργων ανά κατηγορία μελέτης/έργου, για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118, παρ. 5 και 6 του ν.4412/16 (απ΄ ευθείας ανάθεση σύμβασης μέχρι 20.000,00 €), και την υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ.15299/ΦΝ (ΦΕΚ 900Β΄/17.03.2017).

Σημείωση: Όσοι μελετητές και Εργολήπτες υπέβαλλαν αίτηση το έτος 2018 στην αντίστοιχη πρόσκληση, παρακαλούνται να μην ξανακαταθέσουν αίτηση και πτυχίο παρά μόνο αν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία τους ή αυτά του πτυχίου τους (κατηγόρια, τάξη , ημερομηνία ισχύος κτλ), οπότε θα υποβάλλουν εκ νέου και θα σημειώσουν στο φάκελο και την αντίστοιχη ένδειξη («μεταβολή πτυχίου ή στοιχείων από την αίτηση του 2018»).

Επίσης, εάν επιθυμούν να μην μετάσχουν στον κατάλογο του 2019 παρακαλούνται να υποβάλλουν αίτηση διαγραφής με την αντίστοιχη ένδειξη στο φάκελο.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τα στοιχεία και τα πτυχία που υπέβαλλαν το έτος 2018 εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και βάσει αυτών θα μετέχουν στις κληρώσεις του 2019.

Εκτός των άνω, η πρόσκληση αφορά μελετητές και εργολήπτες που δεν είχαν υποβάλλει αίτηση προς το Δήμο Περιστερίου το έτος 2018 και επιθυμούν να μετάσχουν στους καταλόγους του 2019.

Δείτε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 Ν.4412/16

Κατεβάστε εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΘΡΟΥ 118 Ν.4412/16