Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. Περιστερίου της Τρίτης 24/1

Συνεδρίαση του Δ.Σ. Περιστερίου με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 την 24- 1 -2023 ημέρα: Τρίτη και ώρα: 5:00’ μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023. (Εκτελεστική Επιτροπή)
2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2023. (Οικονομική Επιτροπή)
3. Καθορισμός του ύψους της ετήσιας επιχορήγησης από τον Δήμο του Ν.Π.Δ.Δ.«Οργανισμός
Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ)» για το έτος 2023. (Αντ/χος κ.
Σταυρούλιας Αλ.)
4. Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 35/17-3-2022 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. (o με εντολή Δημάρχου Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)

Ad - Διαφήμιση