Τα θέματα της συνεδρίασης του Δ.Σ. Περιστερίου

Συνεδρίαση του Δ.Σ Περιστερίου με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 ΦΕΚ Α ́ 169/1892021
την 27 1 2022 ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 5:00’ μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2022.(Εκτελεστική Επιτροπή)
2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022. (Οικονομική Επιτροπή)
3. Λήψη απόφασης για την απαλλοτρίωση ακινήτου σε τμήμα του ΟΤ 1426. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
4. Λήψη απόφασης για την απαλλοτρίωση ακινήτου σε τμήμα του ΟΤ 821. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
5. Καθορισμός αυτοτελούς οικισμού Δήμου Περιστερίου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
6. Καθορισμός του ύψους της ετήσιας επιχορήγησης από τον Δήμο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ)» για το έτος 2022. (Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)
7. Εξουσιοδότηση υπογραφής για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου και του Ν.Π. «ΟΠΑΑΠ» που ίδρυσε, εποπτεύει και εξυπηρετεί ταμειακά ο Δήμος. (Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)
8. Ορισμός μελών στην Επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2022. (Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος δημοτών για μεταφορά της λαϊκής αγοράς από την οδό
Πάρνηθος.