Συνεδρίαση του Δ.Σ Περιστερίου την Τρίτη 26/10/2021 και ώρα: 5:00’ μ.μ.

Δημαρχείο Περιστέρι

Συνεδρίαση του Δ.Σ Περιστερίου με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex” την Τρίτη 26 10 2021 ώρα: 5:00’ μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2021. (Οικονομική Επιτροπή)
2. Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 71/2021 και 72/2021 Πράξεων Δημοτικού Συμβουλίου, που
αφορούν τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
3. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 70/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά
τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ως προς τον Κ.Α. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
4. Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
5. Αποδοχή των όρων δανείου προκειμένου να προβεί ο Δήμος στην απόκτηση ακινήτων.
(Οικονομική Επιτροπή)
6. Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Χρυσούπολης, στην 1η και 2η Δημοτική Κοινότητα.
(Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
7. Έγκριση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην περιοχή του σχολικού συγκροτήματος της
οδού Λευκωσίας, στην 3η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
8. Κατάργηση υφιστάμενης κενωθείσας θέσης περιπτέρου, επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου 40,
στην 4η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
9. Τροποποίηση της υπ αριθμ. 172/20 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την
έγκριση της κατ’ εξαίρεση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας διαφόρων
υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του
Ν.3584/2007. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
10. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 160/20 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά
ορισμό μελών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 στις Επιτροπές:
«Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών» και «Παραλαβής Υπηρεσιών». (Αντ/χος κ.
Λύκος Π.)
11. Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση έκτασης επί της οδού Τζων Κέννεντυ
208 Ο.Τ 1706. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

12. Συμπλήρωση της υπ αριθ. 66/21 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά θετική
γνωμοδότηση σχετικά με πρόταση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Γ ́ Αθήνας για
μεταβολή σχολικών μονάδων και ίδρυση Τμημάτων Ένταξης. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
13. Συζήτηση για τις συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων σε σχολεία του Δήμου μας.