Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας

Η νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και αφορά
 Μητέρες βρεφών και νηπίων
 Μητερες νηπίων με Αναπηρία
 Άτομα τα οποία έχουν και ασκούν κατά νόμο την επιμέλεια των παιδιών,
που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε βρεφικούς, παιδικούς, βρεφονηπιακούς
σταθμούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας και πληρούν τις
προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας.Λαμβάνοντας ως βάση, τους όρους και τον τρόπο εφαρμογής της δράσης «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και τα θετικά της αποτελέσματα, το παρόν
Πρόγραμμα διευρύνει τον κύκλο των ωφελούμενων παιδιών και συνακόλουθα των
οικογενειών, εκ των οποίων προερχονται.
Με σκοπό να καλυφθεί το κενό της κρατικής μέριμνας επεκτείνεται, αφενός στις οικογένειες
των υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου) του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και αφετέρου σε παιδιά οικογενειών εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, οι
οποίες δεν μπορούν να συμμετέχουν στο υφιστάμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων που αυτό θέτει.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4704/2020, για την ενίσχυση της παιδικής
προστασίας, υλοποιεί πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής
ηλικίας. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά στην παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με σκοπό την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την ενίσχυση της παιδικής προστασίας. (www.eetaa.gr)

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων είναι το εξής:
Περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 08 – 18/09/2020
Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων 24/09/2020
Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων 25 – 27/09/2020
Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων 29/09/2020
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στη διεύθυνση παιδικών σταθμών με την «αξία τοποθέτησης» (voucher) το αργότερο μέχρι τις 02.10.2020 .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr