ΜΑΤΑΙΩΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι η προγραμματισμένη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αριθ. πρωτ. οικ. 34752/31-8-2020) για την 4-9-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00’ μ.,

ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ

επειδή στο χώρο συνεδρίασης εισήλθε πολυάριθμο κοινό και δεν ήταν εφικτή η συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, όπως ορίζεται από το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, δεδομένου ότι παρά τις επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις για αποχώρηση ώστε να ξεκινήσει η προγραμματισμένη συνεδρίαση δεν αποχωρούσαν.