8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κορυδαλλού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα: πέντε (5) Εργατών Καθαριότητας (Εργάτες Καθαριότητας/Συνοδοί Απορριμματοφόρων) και τριών (3) Οδηγών Απορριμματοφόρων Οχημάτων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την καταθέσουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Κορυδαλλού (Γρ. Λαμπράκη 240, πληροφορίες στα τηλ. 210.4990415, -416).

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί και μέσω ηλ. ταχυδρομείου, αποκλειστικά στο e-mail: prosopiko@korydallos.gr, με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας, δηλ. από Παρασκευή 15.05 έως και Τρίτη 19.05.2020 και ώρα 15:00.

Η προκηρυξη εδω