Προσλήψεις 2 γιατρών στο Δήμο Πετρούπολης

O Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με δύο (2) Iατρούς, για την παροχή υπηρεσιών στο Δήμο Πετρούπολης και ειδικότερα για την ιατρική παρακολούθηση των αθλουμένων στο Κολυμβητήριο του Δήμου.

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα συναφθούν για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.

Οι Ιατροί θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
Εργασιακή Εμπειρία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ