48 θέσεις εργασίας στον δήμο Περιστερίου

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Περιστερίου.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν τις εξής ειδικότητες: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας(Συνοδοί απορριμματοφόρου) 8 μήνες 20 άτομα, ΔΕ Χειριστών ΜηχανημάτωνΈργου (Καλαθοφόρων) 8 μήνες 3 άτομα, ΔΕΧειριστών ΜηχανημάτωνΈργου (Σύνθετων σκαπτικώνμηχανημάτων- J.C.B.) 8 μήνες 1 άτομο, ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου[Γ ή C κατηγορίας- με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 8 μήνες 10 άτομα, ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτου 8 μήνες 1 άτομο, ΔΕ Ηλεκτρολόγων Οχημάτων 8 μήνες 1 άτομο, ΔΕ Τεχνιτών (Σιδεράδων)(άδεια ηλεκτροσυγκολλητή Β΄τάξης) 8 μήνες 1 άτομο, ΔΕ Τεχνιτών (Οικοδόμων) 8 μήνες 1 άτομο, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 8 μήνες 8 άτομα, ΔΕ Οδηγών[Γ ή C κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 8 μήνες 2 άτομα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1, Τ.Κ.121 34 Περιστέρι Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κου Ανδρέα Κακαρούχα (τηλ. επικοινωνίας: 2105701106, 2105701099).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Περιστερίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019» θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Περιστερίου.