Προσλήψεις στον δήμο Περιστερίου

Οι θέσεις αφορούν τις εξής ειδικότητες: ΔΕ Φυλάκων 2 άτομα για 2 μήνες – Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ή Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους,

ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών – Καθαριότητας, 9 άτομα για 2 μήνες, Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκεια 2 μηνών)

Έχοντας υπόψη:

1.Το απόσπασμα πράξης με αριθμ: 132/18-05-2017του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου περί ̈ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμό θητείας, εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Ν.Π. (Ο.Π.Α.Α.Π.) ̈.

2.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν.4555/2018Πρόγραμμα Κλεισθένης.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007όπως ισχύει, για πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρών αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20, παρ.4 του Ν. 2738/99 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ.2, εδ. ιε του Ν.3812/09 σύμφωνα με το οποίο το παραπάνω προσωπικό εξαιρείται των διαδικασιών του Ν.2190/94.

5.Τις διατάξεις του άρθρου12 παρ.22 του Ν.4071/2012όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) για την πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνειτους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

6.Την υπ’ αριθμ. 129/2019απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.7.Την με αρ. πρωτ. 5448/1-10-2019Βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2019.ΑνακοινώνειΤην πρόσληψη προσωπικούμε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουγια χρονικό διάστημα δύο (2) μηνώνγια την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών των αθλητικών εγκαταστάσεωντου Ν.Π. Ο.Π.Α.Α.Π., με τα παρακάτω προσόντα:

2 Ειδικότητα Αριθμός ατόμων

Ειδικά τυπικά προσόντα

Χρονική διάρκεια

ΔΕ Φυλάκων 6 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.ήΟποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.Δύο (2) μήνεςΥΕ Βοηθητικών Εργασιών –Καθαριότητας9Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 2527/1997)Δύο (2) μήνεςΟι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18έως 60ετών.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΟι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.3.Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, για την ειδικότητα που απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας αυτό από αρμόδια αρχή.4.Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας όπου απαιτείται.5.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ή να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση) και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.6.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 ως προσωπικό για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών, ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Α.Π.του Δήμου Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1, στο 2οόροφοΓραφείο Β7, από την Δευτέρα07/10/2019έως και την Παρασκευή11/10/2019.Ώρες παραλαβής των αιτήσεων από8:30 π.μ. έως και 13:30.Η πρόσληψη του προαναφερόμενου προσωπικού θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ»(Ο.Π.Α.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ –ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ