ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2022

Οι γεννηθέντες το έτος 2001 καλούνται να καταθέσουν στο ΚΕΠ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (περιοδεύοντες), την

ΤΕΤΑΡΤΗ (02-01-2019 ) Α-Θ

ΠΕΜΠΤΗ (03-01-2019) Ι-Ρ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (04-01-2019) Σ-Ω

Προσκομίζοντας Α.Δ.Τ., ΑΜΚΑ ,Α.Φ.Μ. σύμφωνα με το υπ’. αριθμ  Φ.430/138/26781/Σ.10739/05-12-2018 έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Δυτ.Αττικής