20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιλίου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη είκοσι (20) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως και οκτώ (8) μήνες με ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2018-19.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο υποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με το έντυπο αίτησης και τα κάτωθι δικαιολογητικά.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1. Βιογραφικό Σημείωμα θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π.
2. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας,
μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας, μόνο εφόσον είναι κάτοικοι του Δήμου.
6. Πρόσφατη Βεβαίωση του ΟΑΕΔ περί ανεργίας.
7. Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία (αποκλειστικά σε προγράμματα ΠΑγΟ της ΓΓΑ, σε οποιοδήποτε ΟΤΑ ή/και ΝΠΔΔ, αναλυτικά με έτος, μήνες και ώρες
απασχόλησης) και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.