Τα θέματα της συνεδρίασης του Δ.Σ. Περιστερίου

Συνεδρίαση του Δ.Σ. Περιστερίου την 16 – 5 – 2023 ημέρα: Τρίτη και ώρα: 17:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2023.(Εκτελεστική Επιτροπή)
2. Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2023. (Οικονομική Επιτροπή)
3. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής
Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ)», έτους 2023. (Πρ. του ΟΠΑΑΠ κ. Πλέστης Αλ.)
5. Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για τον τακτικό και διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2022, της
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου (Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π). (Πρ. της ΔΕΠΑΔΠ κα Τσάκα Ειρ.)
6. Έγκριση 2ης Παράτασης της σύμβασης εργολαβίας για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Έργα προσβασιμότητας στο συγκρότημα προσφυγικών πολυκατοικιών Ευαγγελίστριας του Δήμου Περιστερίου». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ/18». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
9. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Τακτοποιητικού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/22». (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
10. Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ’ αριθ. 45/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την άρση απαλλοτρίωσης επί της οδού Φιλοστράτου 10 σε τμήμα του ΟΤ 1500 και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, ως προς το ΚΑΕΚ. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
11. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 16,47€ & Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους (ΕΑΤ) 95,21€ & επαναβεβαίωση οφειλής στο ορθό ποσοστό ιδιοκτησίας. (ο με εντολή Δημάρχου Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
12. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους (ΕΑΤ) 398,79€ &
επαναβεβαίωση σε μισθωτές. (ο με εντολή Δημάρχου Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
13. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους (ΕΑΤ) 347,68€ & επαναβεβαίωση σε μισθωτές. (ο με εντολή Δημάρχου Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
14. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους (ΕΑΤ) 639,95€ & επαναβεβαίωση σε μισθωτές. (ο με εντολή Δημάρχου Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
15. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού 400,00€ αφορά μισθωμα θέσης περιπτέρου. (ο με εντολή Δημάρχου Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
16. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους (ΕΑΤ) & επαναβεβαίωση σε ιδιοκτήτη. (ο με εντολή Δημάρχου Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
17. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 150,02€. (ο με εντολή Δημάρχου Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
18. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) & Ενιαίου
Ανταποδοτικού Τέλους (ΕΑΤ) & επαναβεβαίωση οφειλής στην ορθή επιφάνεια χρέωσης & στον ορθό δείκτη χρήσης. (ο με εντολή Δημάρχου Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
19. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) & Ενιαίου
Ανταποδοτικού Τέλους (ΔΤ-ΔΦ), λόγω λύσης μίσθωσης, επανασύνδεσης, κ.α. (ο με εντολή Δημάρχου Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
20. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) & Ενιαίου
Ανταποδοτικού Τέλους (ΔΤ-ΔΦ), λόγω πληρωμής, επανασύνδεσης, κ.α. (ο με εντολή Δημάρχου Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
21. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους (ΕΑΤ) λόγω
επανασύνδεσης. (ο με εντολή Δημάρχου Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
22. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών 1.230,17 ευρώ από Χ.Κ. του Δήμου. (ο με εντολή Δημάρχου Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)

Ad - Διαφήμιση