Νόμος για τις μεταμοσχεύσεις και τη δημιουργία Ογκολογικού Κέντρου Παίδων

Ψηφίστηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας για τον εκσυγχρονισμό του Δικαίου που αφορά τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και  τη σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”».

Ad - Διαφήμιση

Σε ό,τι αφορά τις μεταμοσχεύσεις, εισάγονται σημαντικές ρυθμίσεις που συμπληρώνουν  και επικαιροποιούν το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εθνικό φορέα μεταμοσχεύσεων, προκειμένου να ασκήσει αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές του στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων. Πρόκειται για ρυθμίσεις που, ανάμεσα στα άλλα, προβλέπουν:

-Την αναβάθμιση της Επιτροπής Ζώντα Δότη και την οργάνωσή της σε δύο αυτοτελή τμήματα, ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στην παροχή της σχετικής άδειας.

-Τη θέσπιση υποχρέωσης των Μονάδων Μεταμόσχευσης να παρακολουθούν τον δωρητή τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος καθόλη τη διάρκεια της ζωής του.

-Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εκφρασμένη βούληση του αποβιώσαντα και δεν ανευρίσκονται οικείοι του, η αφαίρεση οργάνου – μοσχεύματος πραγματοποιείται με την τήρηση συγκεκριμένων δικλίδων ασφαλείας.

-Την ενοποίηση σε Δίκτυο όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας που διαθέτουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή άλλα τμήματα όπου είναι δυνατόν να νοσηλεύονται δυνητικοί δότες οργάνων, καθώς και των Δομών Μεταμοσχεύσεων με στόχο τη διασφάλιση της συνεργασίας και το συντονισμό τους.

-Την αναβάθμιση του ρόλου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος μετονομάζεται σε «Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων».

-Τη δημιουργία ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων που θα ενσωματώνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη δωρεά, την αντιστοίχιση, την κατανομή οργάνων, τη μεταμόσχευση και τη μακροπρόθεσμη μετα- μεταμοσχευτική παρακολούθηση.

Οι μεταμοσχεύσεις είναι δώρο ζωής, πλεόνασμα ανθρωπισμού και οφείλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διευκολύνουμε και να ενθαρρύνουμε προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε ό,τι αφορά τη σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”» σημειώνεται ότι  η σημερινή ογκολογική μονάδα αναβαθμίζεται σε Κέντρο με στόχο την καλύτερη παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας στα παιδιά και τους νέους που πάσχουν από καρκίνο, χωρίς καμία δική τους επιβάρυνση. Διευκρινίζεται,  ταυτόχρονα, επειδή και πάλι επιχειρούνται διαστρεβλώσεις, ότι:

-Δεν ιδιωτικοποιείται η μονάδα, καθώς το ΝΠΙΔ ελέγχεται από το Δημόσιο και χρηματοδοτείται από αυτό.

-Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν  στους ασθενείς.

-Δεν επηρεάζονται οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων.

-Η απλή ογκολογική μονάδα αναβαθμίζεται σε ένα σύγχρονο ογκολογικό κέντρο.